• Türk Uyku Tıbbı Derneği - TUTD
 • Naci Çakır Mah. 760 Sk. No:25/17
 • Çankaya / Ankara

Yeterlilik Kurulu

 • YETERLİLİK KURULU
  • Prof. Dr. Sadık Ardıç/ Başkan
   Prof. Dr. Derya Karadeniz
   Prof. Dr. Murat Aksu
   Prof. Dr. Fuat Özgen
   Prof. Dr. Hikmet Fırat
   Prof. Dr. Sinan YETGİN
 • YETERLİLİK KURULU YÖNERGESİ
  • (Türk Uyku Tıbbı Derneği’nin 25.01.2015. tarihli genel kurulunda kabul edilmiştir.)

   Türk uyku tıbbı üst uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Uyku Tıbbı Yeterlik Kurulu, Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) yönetim kurulunca hazırlanarak TUTD genel kurulunca kurulmuştur.

   Yeterlik Kurulu, uyku tıbbı alanında pratik ve teorik eğitimi düzenleyen, bu alanda eğitim verenlerle, eğitim veren kurumların standartlarını belirleyerek akredite eden, eğitimi belgelendiren bir kurul olarak kurulmuştur.

   Yeterlik Kurulu çalışmaları TUTD bütçesinden finanse edilir. Dernek yönetim kurulundan en az bir üye Yeterlik Yürütme Kurulunda görev alır. Bu üye diğer görevlerinin yanı sıra Dernek Yönetim Kurulu ve Yeterlik Kurulu ilişkilerinde eşgüdümden sorumludur.

   Bu kurulun çalışma ilkeleri Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) Yönergeleri ile uyumlu olmalıdır.

   GENEL KONULAR

   Tanım
   Türk Uyku Tıbbı Yeterlik Kurulu, Türk Uyku Tıbbı Derneği ile eşgüdüm içerisinde, özerk olarak çalışan; üst uzmanlık teorik ve pratik eğitim programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan; üst uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturan; eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren, eksikleri belirleyen, giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerinin akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur.

   Amaçlar
   Türk Uyku Tıbbı Yeterlik Kurulunun amaçları şunlardır:

   1 - Uyku Tıbbı üst uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda üst uzmanlık eğitimindeki yeterliliğin ve eğitim birimlerinin akreditasyonunun temel ilkelerini oluşturmak.
   2 - Üst uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken teorik ve pratik eğitim programının hazırlanmasını sağlamak.
   3 - Üst uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun iyi düzenlenmiş ve sistematik olması, eğitim ortamının uygunluğu, tatmin edici bir uygulamalı eğitim programının oluşturulması, araştırma olanakları konularında rehber bilgiler ve standartlar oluşturmak, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından akreditasyonunu gerçekleştirmek.
   4 - Uzman hekimlerin mesleki bilgileri açısından yeterliklerini sınamak. Yeterlik sınavları American Academy of Sleep Medicine ile iş birliği içinde ve AASM tarafından hazırlanmış soru bankası üzerinde yapılır.
   5 - Yeterlik belgesi vermek

   Çalışma ilkeleri
   1 - Türk Uyku Tıbbı Derneği ile eşgüdüm içinde çalışan, bilimsel olarak özerk bir kuruluştur.
   2 - Harcamaları, dernek bütçesinden karşılanır.
   3 - Yeterlik Kurulu, çalışmaları ve harcama kalemleri ile ilgili olarak derneği yılda en az bir kez yazılı olarak bilgilendirir.
   4 - Yeterlik Kurulu temel çalışma alanı, gönüllülük temelinde, uyku tıbbı uzmanlığının yeterliliğinin belgelendirmesi amacıyla eğitimin, eğitim kurumlarının ve personelinin standartlarının sağlanmasıdır.
   5 - Yeterlik Kurulu tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler.
   6 - Yeterlik Kurulu tüm çalışmalarında standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar.

   Kurul ve Komisyonlar
   Türk Uyku Tıbbı Yeterlik Kurulunun yapısı aşağıdaki organlardan oluşur;

   1- Genel kurul Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim ve Danışma Kurulundan oluşur.
   2- Yeterlik Yürütme Kurulu
   3- Akreditasyon Komisyonu

   Genel Kurul
   Türk uyku tıbbı derneği yönetim ve danışma kurulu üyelerinden oluşur.

   Yeterlik Genel Kurulunun görevleri:
   Yeterlik Genel Kurulu, en az iki yılda bir toplanır, yeterlik Kurulunun ana karar organıdır.
   Yeterlik Genel Kurulunun temel görevi Yeterlik Yürütme Kurulunu ve Akreditasyon Komisyonunu 4 sene için seçmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almaktır.
   Yeterlik Yürütme Kurulu çalışma raporunu görüşür.
   Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşür, karar alır ve seçer.

   Yeterlik Yürütme Kurulu
   Yeterlik Genel Kurulunca seçilen biri dernek kurulundan olmak üzere 5 asıl üyeden oluşur. Yeterlik Yürütme Kurulu 4 yıllık bir dönem için seçilir. Yeterlik Yürütme Kurulu kendi arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. Bu kurulda görev alacak kişiler eğitim kurumlarında en az on (10) yıldır aktif eğitici durumunda olmalıdırlar. Seçilebilmek için adayın seçim mahallinde bulunması gerekir.

   Yeterlik Yürütme Kurulunun Görevleri:
   Yeterlik Yürütme Kurulu, Türk Uyku Tıbbı Derneği yönetim kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışır.
   TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulunda Yeterlik Kurulunu temsil etmek üzere Yeterlik Kurulu başkanı veya bir temsilcisini görevlendirir.
   Gerekli çalışmaları yürütebilmek için Yeterlik Yürütme Kurulu yılda en az 2 kez toplanır.
   Yeterlik Genel Kurulu toplantılarına gündem hazırlar, genel kurulu toplar ve çalışma raporunu sunar. Yeterlik kurul ve komisyonlarının öneri ve raporlarını değerlendirir ve karar alır.
   Üst uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve üst uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve Dernek yönetim kuruluna sunar.
   Yeterlik ve akreditasyon ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar. Bu çerçevede pratik ve teorik eğitimin içeriğini ve eğitimin programını ve süresini belirler. Bu planlama yapılırken uluslararası derneklerle koordinasyon içinde çalışır ve uluslararası derneklerin eğitim programlarını örnek alır.
   Yeterlik sınav tarihlerini, giriş aidatını belirler ve duyurur.
   Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar.
   Yeterlik sınavlarının adaletli ve uluslararası standartlarda yapılmasına katkıda bulunmak üzere uluslararası derneklerle iş birliği yapar.
   Yeterlik sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.
   Yeterlik Genel Kuruluna karşı sorumludur.
   Akreditasyon Komisyonu: Yeterlik genel kurulu tarafından pratik uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 10 yıldır aktif eğitici olarak çalışmış üyeler arasından seçilen 3 asıl üyeden oluşur. Bu üyelerin görev süresi en fazla 4 yıldır. Akreditasyon Komisyonu kendi arasında bir başkan ve bir sekreter seçer. Akreditasyon Komisyonunun Görevleri: Yeterlik kurulunun raporlarını temel alarak pratik eğitim verecek eğitim kurumlarının akreditasyonunu gerçekleştirir. Belirlenen standartlara ulaşamamış olan gönüllü eğitim kurumları için öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda Dernek Yönetim ve Yeterlik kuruluna bilgi verir. Aşağıda belirtilen konularda akreditasyon için rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar oluşturur. a. Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programını gerçekleştirmedeki etkinliği ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı, b. Alt yapının yeterliliği ve uygunluğu, c. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği, d. Hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı, e. Eğitim ortamının uygunluğu Yukarıda yazılı standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksiklikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir. Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve akreditasyon raporunda belirtir. Süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve akreditasyon raporunda değerlendirilir. Eğitim kurumlarının akreditasyonunu sağlamak üzere her bir ziyaret sonrası Yeterlik Yürütme Kuruluna yukarıda belirtilen başlıkları da içeren bir akreditasyon raporu verir. Eğitimin Belgelendirilmesi Genel İlkeler ve Ölçütler: Uyku Tıbbı üst uzmanlık eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında 6 aylık pratik eğitim ile Yeterlik kurulunca düzenlenen teorik eğitimi tamamlayan Uyku Tıbbı uzmanı adayı yeterlik sınavlarına girebilmek için Yeterlik kuruluna başvurur. Yeterlik Sınavları Pratik ve teorik eğitimini uygun sürelerde ve uygun kurumlarda tamamladığını belgeleyen uzmanlar yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Yapılacak sınav ölçütlerine uygun kişilerin tanımlanmasından sonra sınavın yeri ve tarihleri 3 ay önce duyurulur. Yazılı Sınav Bilgi alanında ölçmeye yönelik olarak yapılacak bu sınav yılda bir kez yapılır. Sınavın uluslarası derneklerle iş birliği içinde yapılması konusunda bu derneklerle işbirliği yapılır. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında bilgi verilir. Yeterliğin Belgelendirilmesi Sınav sonucunda ''Yeterlik Belgesi'' verilir. Sınavda geçerli not sınırları Yeterlik Yürütme Kurulunca belirlenir. Sınavda başarısız olan adaylar pratik ve teorik eğitimlere katılmadan bir kereye mahsus olmak üzere 1 sene sonra sınava tekrar girme hakkına sahiptirler. Sınavda ikinci kez başarısız olan adaylar pratik ve teorik eğitimlerini bir kez daha tekrarlarlar. Yürürlük Bu yönerge Türk Uyku Tıbbı Yeterlik Genel Kurulunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Yürütme Bu yönergeyi Türk Uyku Tıbbı Yeterlik Yürütme Kurulu yürütür. Özel Durumlar Bu yönergenin uygulamaya başlandığı tarihe kadar, Uyku Tıbbı Üst Uzmanlık Alanında en az 1 yıl süreyle çalışmış uzman hekimlerde pratik eğitime katılma şartı aranmaz. Pratik eğitimi tamamlayan tüm uzman hekimlerin teorik eğitime ve sınava katılması gereklidir. Yabancı bir ülkede, Uyku Tıbbı uzmanlığını tamamlayan ve bu ülkede uzmanlığını alan ve bu durumu belgeleyen uzman hekimlere başvuruları halinde 1 sene içinde pratik ve teorik eğitime katılmaksızın Yeterlik sınavına katılma hakkı verilir.
 • EĞİTİM MERKEZLERİ
  • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nöroloji AD Uyku Laboratuvarı
   Sorumlu: Prof. Dr. Kezban Aslan Kara

   SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Uyku Bozuklukları Merkezi
   Sorumlu: Prof. Dr. Hikmet Fırat, Prof. Dr. Melike Yüceege

   Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi
   Sorumlu: Prof. Dr. Ayşe Elif Küpeli, Doç. Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu, Doç. Dr. Aylin Özsancak Uğurlu

   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Uyku Laboratuvarı
   Sorumlu: Prof.Dr. İrsel Tezer

   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Uyku Laboratuvarı
   Sorumlu: Prof. Dr. Ahmet Uğur Demir

   Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Uyku Laboratuvarı
   Sorumlu: Doç. Dr. Aylin Bican Demir

   Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Merkezi
   Sorumlu: Prof. Dr. Sibel Özkurt, Prof. Dr. Neşe Dursunoğlu

   İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD Uyku Bozuklukları Merkezi
   Sorumlu: Prof. Dr. Derya Karadeniz

   SB Kartal EAH Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku Merkezi
   Sorumlu: Doç. Dr. Elif Torun Parmaksız

   Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Uyku Bozuklukları Ünitesi
   Sorumlu: Prof. Dr. Murat Aksu

   SB Marmara Üniversitesi Pendik EAH Uyku Bozuklukları Laboratuvarı
   Sorumlu: Prof. Dr. Kadriye Ağan Yıldırım

   Koç Üniversitesi Hastanesi Uyku Tıbbı Merkezi
   Sorumlu: Prof. Dr. Yüksel Peker

   Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi
   Sorumlu: Prof. Dr. Barış Baklan, Prof. Dr. İbrahim Öztura

   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Bozuklukları Ünitesi
   Sorumlu: Prof. Dr. Deniz Tuncel

   Celal Bayar Üniversitesi Nöroloji AD Uyku Bozuklukları Merkezi
   Sorumlu: Prof. Dr. Hikmet Yılmaz

   SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri AD Uyku Bozuklukları Merkezi
   Sorumlu: Prof. Dr. Sinan Yetkin

   Erciyes Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi
   Sorumlu: Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları